Voksenkoret i Skovlund Kirke 21.05.17

2017 Voksenkoret i Skovlund 21.05.