Voksenkoret i Skovlund Kirke 21.05.17

Skovlund 21.05. 2017